Bamboo Capital: Lãi ròng 2021 hơn 606 tỷ đồng

VCP dự kiến phát hành hơn 8.5 triệu cp trả cổ tức
PVD lãi ròng 50 tỷ trong quý 4/2021, hết ghi nhận công nợ với công ty con của KrisEnergy
ACV lại thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính

Trong quý 4/2021, doanh thu từ hợp đồng xây lắp tăng đột biến, từ 13 tỷ đồng lên gần 409 tỷ đồng giúp BCG đạt 685 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3.2 lần cùng kỳ năm trước, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 82%, đạt hơn 215 tỷ đồng. Song biên lãi gộp giảm từ 55% xuống còn 31% chủ yếu do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu.

Thêm vào đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 24% so cùng kỳ, lên gần 275 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi từ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư lần lượt tăng 13% và 96% so cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp cộng thêm lợi nhuận tài chính tăng giúp lợi nhuận sau thuế hợp nhất của BCG tăng 54% so cùng kỳ, đạt hơn 271 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi ròng (lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ) lại giảm 41%, còn gần 98 tỷ đồng. Trong khi đó, phần lợi nhuận sau thuế cho cổ đông không kiểm soát tăng mạnh, gấp 15.3 lần cùng kỳ, lên gần 174 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận ròng của BCG đạt hơn 606 tỷ đồng, gấp 2.9 lần năm trước chủ yếu nhờ doanh thu thuần tăng 40% và lợi nhuận từ hoạt động tài chính gấp 2.4 lần.

Năm 2021, BCG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 tăng trưởng bằng lần với doanh thu là 5,375 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 806 tỷ đồng, lần lượt gấp 2.9 lần và 3 lần năm 2020. Như vậy, so với mục tiêu, BCG chỉ thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của BCG tăng mạnh 57% so với đầu năm, lên gần 37,812 tỷ đồng.Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu khách hàng và phải thu cho vay hơn 20,044 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối kỳ BCG phát sinh mới hơn 1,294 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ở dự án King Crown Infinity Thủ Đức.

Nợ phải trả gần 29,343 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm chủ yếu là nợ vay ngân hàng và trái phiếu.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi