Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày 18/2/2021