Công bố thông tin sai quy định, 2 doanh nghiệp bị xử phạt

IST sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 14%
Vipco báo lãi ròng 2021 thấp kỷ lục
Cao su Thống nhất báo lãi sau thuế 2021 giảm 27%

TTB đã tổ chức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 193.5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng trong ngày 05/06/2021. Tuy nhiên, Công ty lại không công bố đúng thời hạn báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được. Ngoài ra, TTB cũng không công bố đúng hạn BCTC bán niên năm 2019 và báo cáo về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ngày 01/12/2020. Với vi phạm này, TTB bị xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng.

Đối với Hoàng Hạc, trong năm 2016, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tăng vốn từ 78 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng nhưng không gửi tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu cho UBCKNN.

Với sai phạm này, Hoàng Hạc phải thu hồi số cổ phiếu phát hành thêm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt (07/12). Ngoài ra, Công ty sẽ bị phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi