Lợi nhuận quý 4 tăng trưởng chưa đủ giúp CSM thoát một năm kinh doanh đi lùi

Vietnam Airlines muốn phát hành tăng vốn, tinh gọn bộ máy hoạt động
Ông Trần Kinh Doanh bất ngờ thôi điều hành Bách Hóa Xanh sau 6 năm
Khối công ty chứng khoán hái quả ngọt năm 2021

Trong quý 4/2021, kết quả kinh doanh của CSM đã khởi sắc hơn so với quý 3, không những có lãi trở lại mà còn tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần và lãi sau thuế trong kỳ lần lượt đạt 1,356 tỷ đồng và 35 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 32%. Lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu do CSM đã tiết giảm đến 79% chi phí quản lý.

Cả năm 2021, doanh thu thuần của CSM tăng 3% so với năm 2020, ghi nhận gần 4,840 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí nguyên vật liệu tăng cao khiến lãi gộp của Công ty giảm 25%, còn hơn 550 tỷ đồng. 

Công ty cũng đã tiết giảm đáng kể các chi phí trong năm qua như chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt giảm 12% và 33% nhờ điều chỉnh chích sách bán hàng và giảm một số chi phí hoạt động liên quan.

Dù vậy, với khoản lỗ hơn 28 tỷ đồng trong quý 3, CSM báo lãi sau thuế năm 2021 giảm 54%, còn hơn 42 tỷ đồng. 

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của CSM ghi nhận hơn 4,154 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn của Công ty tăng lần lượt 23% và 29%, lên 1,648 tỷ đồng và 885 tỷ đồng.

Về nợ, tổng nợ vay của CSM vẫn vượt vốn chủ sở hữu thực góp và tăng 13% so với đầu năm, lên 2,277 tỷ đồng. Nợ phải trả theo đó cũng tăng 12%, lên hơn 2,845 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi