Một doanh nghiệp vận tải báo lỗ quý thứ 11 liên tiếp

Chuyển đổi số – chiến lược trọng điểm của Nagakawa trong tối ưu trải nghiệm khách hàng
Không để thiếu than cho sản xuất điện
Tình trạng thiếu chip đang ở khu vực “đáng báo động”

Theo HHG, tình trạng lỗ kéo dài của Công ty hiện tại là do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành vận tải cũng như tất cả các mảng mang lại doanh thu khác của Công ty. Mặt khác, Công ty còn chịu ảnh hưởng từ chi phí xăng dầu tăng cao và chi phí khấu hao tài sản cố định được trích định kỳ theo quy định.

Về tình hình cụ thể trong quý 1/2022, doanh thu thuần của HHG giảm 14% so với cùng kỳ, còn gần 23 tỷ đồng. Không những thế, tình trạng kinh doanh dưới giá vốn tiếp tục diễn ra khiến Công ty lỗ gộp gần 10 tỷ đồng. Được biết, Công ty trong kỳ còn phải thanh lý lỗ một số xe ô tô không sử dụng đến.

Các chi phí được HHG tiết giảm khá đáng kể khi chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt giảm 25% và 28%.

Dù vậy, sau khi trừ chi phí, HHG vẫn lỗ sau thuế hơn 16 tỷ đồng trong quý 1/2022, đánh dấu quý 11 liên tiếp báo lỗ (kể từ quý 3/2019).

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của HHG ghi nhận hơn 297 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt giảm 10% và 46%, còn 29 tỷ đồng và 2 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm nhẹ 2%, còn 93 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay chiếm gần 81 tỷ đồng, giảm 7%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi