MWG báo lãi ròng quý 1 tăng 8%, cho CTCK vay gần ngàn tỷ

Chương trình phục hồi kinh tế cần khung thời gian ít nhất đến năm 2023
Elon Musk tạm hoãn việc mua lại Twitter, Tiền điện tử hồi phục, Trung Quốc tăng trưởng chậm lại – Chuyện thị trường ngày 13/5
Bộ GTVT đề xuất cho IPP Air Cargo kinh doanh vận chuyển hàng không hàng hoá

Doanh thu thuần của MWG đạt 36.4 ngàn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lãi gộp đạt hơn 8.1 ngàn tỷ đồng, tăng 16%.

Hoạt động tài chính cũng có kết quả tốt với doanh thu tăng 23% lên gần 355 tỷ đồng. Mặc dù chi phí tài chính cũng tăng đáng kể song lợi nhuận của hoạt động này vẫn đạt mức tăng gần 10%, đạt gần 150 tỷ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 16% và 26% so với cùng kỳ) và, MWG báo lãi ròng hơn 1.4 ngàn tỷ đồng, tăng 8%. Với kết quả này, Công ty đã thực hiện được 23% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của MWG vào cuối tháng 3/2022. Cụ thể, gần 51.4 ngàn tỷ đồng tài sản ngắn hạn chiếm hơn 82% cơ cấu tài sản. Hàng tồn kho (32.5 ngàn tỷ đồng) và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (gần 11.7 ngàn tỷ đồng) là hai khoản mục chủ yếu.

Đáng chú ý, ở khoản mục phải thu ngắn hạn khác, Công ty ghi nhận khoản cho vay đối Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) và Chứng khoán VPS với tổng dư nợ 923 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 2% so với đầu năm. So với đầu năm, cơ cấu cho vay dịch chuyển dần từ HCM sang VPS. Tuy vậy, thuyết minh doanh thu tài chính chưa thấy ghi nhận khoản tiền lãi cho vay từ hoạt động này.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 65%. Để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, MWG không ghi nhận khoản vay nợ dài hạn và chỉ sử dụng các khoản ngắn hạn. Tới cuối tháng 3, các khoản vay nợ ngắn hạn của Công ty ở mức gần 24.5 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi