Phân tích cặp tiền USD/CAD có thể tăng 34-64 PIPS

Phân tích cặp tiền USD/CAD ngày 13/05/2021

Trục xoay của cặp tiền USD/CAD: 1.2090
Mục tiêu đầu tư:

Các vị thế mua trên 1,2090 với mục tiêu ở mức 1,2160 & 1,2190 khi mở rộng.
Kịch bản thay thế:

Dưới 1.2090, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1.2065 & 1.2040 là mục tiêu.
Bình luận:

RSI ủng hộ việc tăng giá hơn nữa.

USD/CAD

SHARE