Tag: chuyên gia tài chính

TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng giảm lãi suất không thể trong ngày một, ngày hai. [...]
Trong bối cảnh khó khăn chung, chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu phải phụ thuộc vào kết quả kinh doanh cũng như chiến lược của mỗi NH. [...]
6 / 6 POSTS