Homeล่าสุดTin hot

เอกชน เสนอ 4 เรื่องเร่งด่วน แก้ปัญหาโควิด-19

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือ ผ่านระบบ Video Conference ของคณะผู้บริหารหอกา

เงินเยนแข็งค่า แรนด์ทรุดตัว หลังโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาด
การวิเคราะห์คลื่น EURNZD วันที่ 20 ตุลาคม 2564
CMO เกมอัตราย | ออฟเรทคอร์ด
Advertisement

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือ ผ่านระบบ Video Conference ของคณะผู้บริหารหอการค้าไทย และ 40 CEOs พลัส กับ นายกรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ หอการค้าไทย และภาคเอกชน 40 CEOs พลัส พร้อมที่จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้เตรียมการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เสนอแนวทางและความคิดเห็น 4 ประเด็น

1.การควบคุมการแพร่ระบาด โดยการจัดสรรและกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.การเยียวยาผู้ประกอบการและประชาชน โดยขอให้มีการ ขยายมาตรการที่เคยดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ ในกรณีที่นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการตาม คำสั่งของราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกินกว่า 90 วัน

3.การกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1. กระตุ้นผู้มีรายได้ และผู้มีกำลังซื้อสูง 2. กระตุ้นเศรษฐกิจจากภาคเอกชนให้ลงทุนเพิ่ม ซึ่งจะทำให้ภาคการลงทุนคึกคัก และเกิดการจ้างงานหลายแสนรายโดย 3. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 4. ทบทวนความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ New Economy

4. การฟื้นฟูประเทศไทย โดยประกอบด้วย 1. การฟื้นฟูประเทศไทย เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชน เพื่อแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด โดยมีตัวอย่างความร่วมมือของ Alliances for Actions (AfA) จากประเทศสิงคโปร์ มุ่งเป้าความสำเร็จในเรื่องที่มี Impact สูง และคนไทยได้ประโยชน์ เช่น เกษตรสมัยใหม่ ท่องเที่ยวคุณภาพสูง การศึกษายุคใหม่ และ Food for future เป็นต้น 2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วย Digital Transformation โดยเสนอให้มี Super App. ที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ซึ่งต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และกำหนดเจ้าภาพที่ชัดเจน

แหล่งข่าว เอกชน เสนอ 4 เรื่องเร่งด่วน แก้ปัญหาโควิด-19, bangkokbiznews, 21 ก.ค. 2564