BROOK ทุ่ม1.44 พันล้าน ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลปี64

นายชาญ บูลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาขน) หรือ BROOK แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่10 ก.ย.2564 เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ว่า คณะกรรมการการลงทุนของบริษัท มีความเห็นว่า ณ ขณะนี้จากการพิจารณาสภาวะแวดล้อมในการลงทุน(Investment Climate) งบประมาณที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท

Advertisement

สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านมา โดยเป็นการลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันแรกที่มีการทำรายการคือวันที่29 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีเงินลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 1,225 ล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนในบิทคอยน์

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 5/2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด เนื่องจาก 1 ทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ทำการลงทุนไปแล้ว ตั้งแต่29 มีนาคม2564 จนถึงวันที่ 31สิงหาคม 2564 มูลค่า 1,225 ล้านบาท คิดเป็น 46.60 %

2. ที่จะดำเนินการในอนาคต ที่อยู่ภายใต้อำนาจกรรมการบริษัทแต่คาดว่าอาจเกิดขึ้นก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 จะเป็นการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นผู้ขายจะเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรายการนี้อาจเกิดขึ้นภายในไตรมาส3ปี2564 มูลค่าลงทุนไม่เกิน 70 ล้านบาท

การลงทุนดังกล่าวจะเป็นการลงทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อยในปัจจุบันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี อีก 2% ดังนั้นทั้ง2 รายการจนถึงการวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะมีขนาดรายการเท่ากับ48.60% ซึ่งยังไม่เกิน 50%

3 รายการที่จะทำการลงทุนในอนาคตภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น (โดยส่วนที่3 นี้คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนพ.ย.2564) จะเป็นการลงทุนในสเตเบิ้ลคอยน์(Stablecoin) โดยบริษัทจะทำการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทStablecoin ประเภทUSDCoin (USDC) ที่มีความอ้างอิงกับสกุลเงินดอลลาร์ผ่าน Zipmex ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนของไทยแห่งหนึ่ง ที่ได้รับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)มูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท

โดยคาดว่าผลตอบแทนจากการฝากสินทรัพย์ดังกล่าวผ่านโปรแรมการลงทุน 5และ11% ต่อปี ตามลำดับ และเมื่อรวมกับขนาดรายการทั้ง 1,2 และ 3 เท่ากับ52.89% รวมมูลค่า 1,445 ล้านบาท

ซึ่งเป็นรายการประเภทที่1 บริษัทจึงมีหน้าที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว

สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลงทุนไปแล้ว บริษัทคาดว่าจะสร้างโอกาสที่จะได้ผลกำไรได้ ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนอย่างสูงในเรื่องของมูลค่าตลาดซึ่งบริษัท มีแนวทางการดำเนินการที่จะพยายามลดความเสี่ยง

แหล่งข่าว BROOK ทุ่ม1.44 พันล้าน ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลปี64, bangkokbiznews, 11 ก.ย. 2564

Advertisement