OR ทุ่ม 106 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจบริการยานยนต์ออนไลน์

0

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดการ OR ครั้งที่ 25/2564 วันที่ 20 ก.ค.2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ถือหุ้น 100% จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการยานยนต์ออนไลน์

ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกไม่เกิน 106 ล้านบาท โดย Modulus ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียน โดยคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 3 ปี 2564

แหล่งข่าว OR ทุ่ม 106 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจบริการยานยนต์ออนไลน์, bangkokbiznews, 22 ก.ค. 2564

แบ่งปัน