Tin ngoại hối: Cặp tiền AUD/USD trong ngày có thể tăng 26-56 PIPS

0

Tin ngoại hối – Phân tích kỹ thuật cặp tiền AUD/USD

Trục xoay: 0,7835
Mục tiêu đầu tư:

Các vị thế mua trên 0,7835 với mục tiêu là 0,7880 & 0,7910 khi mở rộng.
Kịch bản thay thế:

Dưới 0,7835 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7790 & 0,7760 là mục tiêu.
Bình luận:

Một cơ sở hỗ trợ tại 0,7835 đã hình thành và cho phép sự ổn định tạm thời.

tin ngoại hối

SHARE