TNG báo lãi gần 233 tỷ đồng trong năm 2021

Viet Capital Bank báo lãi trước thuế 2021 đạt 311 tỷ đồng
Tổng Công ty IDICO muốn thoái vốn tại 4 đơn vị
[Infographics] Những doanh nhân tuổi Dần trên sàn chứng khoán

Cụ thể, trong quý 4/2021, doanh thu thuần của TNG đạt hơn 1,363 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp ghi nhận 213 tỷ đồng, tăng 53%. 

Lũy kế năm 2021, doanh thu thuần và lãi sau thuế của TNG đạt lần lượt 5,444 tỷ đồng và gần 233 tỷ đồng, tăng 22% và 52% so với kết quả của năm 2020.

Năm 2021, TNG đặt mục tiêu đạt 4,798 tỷ đồng doanh thu và 175 tỷ đồng lãi sau thuế. Với kết quả lũy kế, Công ty đã lần lượt vượt hơn 13% mục tiêu doanh thu và hơn 33% mục tiêu lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của TNG đạt hơn 4,367 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu của Công ty lần lượt tăng 13% và 61%, lên 1,159 tỷ đồng và 727 tỷ đồng.

Về tình hình vay nợ, nợ vay ngắn hạn của TNG tăng 26% dẫn đến tổng nợ vay tăng 12%, lên gần 2,079 tỷ đồng. Mặt khác, khoản mục phải trả người bán tăng 67%, ghi nhận hơn 684 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi