UBCK yêu cầu công ty chứng khoán siết phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

S&P500 tăng nhờ hi vọng về giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng tại Ukraine
Thị trường chứng quyền 29/09/2021: Dòng tiền đang quay trở lại?
Báo cáo Texas Instruments: lợi nhuận cao hơn, doanh thu thấp hơn trong Q3

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, đối với hồ sơ chào bán trái phiếu, các công ty có nghĩa vụ rà soát, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020 và pháp luật chứng khoán, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát.

Đối với những hợp đồng tư vấn đang triển khai, công ty chứng khoán cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp, chất lượng các thành phần trong hồ sơ, đặc biệt là báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu, hồ sơ về tài sản đảm bảo để yêu cầu doanh nghiệp công bố lại thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trước khi phát hành.

Hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán chịu sự quản lý, giám sát của UBCKNN. Do đó, tổ chức tư vấn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ cho UBCKNN.

Đối với hoạt động tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, cần tuân thủ các quy định tại Nghị định số 153/2020 và hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với doanh nghiệp phát hành.

Ngoài ra, công ty chứng khoán phải công bố đầy đủ, chính xác thông tin của doanh nghiệp phát hành, trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư theo phương án phát hành, bản công bố thông tin chào bán trái phiếu đã được phê duyệt và chỉ chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020.

Hành vi cung cấp không chính xác, đầy đủ thông tin và chào mời sai đối tượng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đối với việc đăng ký, lưu ký trái phiếu, cần rà soát toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp đang được đăng ký, lưu ký về khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký, tình hình thanh toán gốc, lãi, số lượng, loại hình nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tính đến ngày 15/4 và báo cáo cho HNX trước ngày 5/5.

Công ty chứng khoán có trách nhiệm tuân thủ quy định về xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Bên cạnh đó, cần rà soát, lưu trữ hồ sơ về xác nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán, Điều 4, 5 Nghị định số 155/2020.

Trường hợp công ty chứng khoán vi phạm khi cung cấp dịch vụ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường phải chủ động báo cáo, phản ánh về UBCKNN và các sở giao dịch để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi