Vietcombank: Lãi trước thuế quý 1 tăng 15%, nợ xấu tăng 37%

Bộ Y tế: Vụ nâng khống giá ở Công ty Việt Á rất nghiêm trọng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Doanh nghiệp đối mặt với 3 “thiếu”
Vinacafé Biên Hòa dự kiến đạt tối đa 600 tỷ đồng lãi sau thuế 2022

Hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong quý 1 không đồng nhất. Hoạt động chính tăng trưởng 19% so với cùng kỳ, thu được gần 11,976 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Trong khi đó nguồn thu ngoài lãi lại sụt giảm mạnh như lãi từ dịch vụ giảm 21% (còn 2,710 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm đến 80% (còn gần 17 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác giảm 52% (còn 484 tỷ đồng)…

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được trích gần 2,274 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ. Do đó, lãi trước thuế của Vietcombank tăng 15% so với cùng kỳ, đạt hơn 9,950 tỷ đồng.

Năm 2022, Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế tối thiểu tăng 12% so với kết quả năm 2021, tương đương 30,675 tỷ đồng. Như vậy, Ngân hàng đã thực hiện được hơn 32% sau quý đầu năm.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của Vietcombank tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên mức hơn 1.46 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 17% (còn 14,868 tỷ đồng), cho vay TCTD khác giảm 20% (còn 39,451 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 7% (gần 1.03 triệu tỷ đồng)… Tiền gửi khách hàng tăng 4%, ghi nhận gần 1.18 triệu tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay lại đi lùi so với đầu năm khi tổng nợ xấu tại ngày 31/03/2022 lại tăng 37%, ghi nhận 8,372 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (+95%) và nợ nghi ngờ tăng mạnh (+75%). Kết quả, đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0.64% đầu năm lên 0.81%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi